Warunki rezerwacji

Ogólne warunki ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH - REZERWACJA HOTELI

przez Tez Tour Ltd. (zwane dalej partner lub partner hotelu ) ważne od dnia 01.09.2016

Zawarcie Umowy Rezerwacji hoteli

 

 1. Prawa i obowiązki Uczestników usług turystycznych (dalej zwanych Uczestnikami lub zamiennie Klientami) określają indywidualne „Umowy o świadczenie usług turystycznych” (zwane dalej Umowami) oraz wydane na podstawie dyspozycji art. 384 § 1 k.c. niniejsze „Ogólne warunki uczestnictwa...”. Zawarcie umowy o korzystanie z usług turystycznych zakwaterowania przez partnera hotelu następuje z chwilą podpisania druku Umowy przez przedstawiciela hotelu sprzedającego usługę i Uczestnika wykupującego usługę oraz wpłacenia przez Uczestnika zaliczki określonej w pkt. I.4

 

 1. Niniejsze Warunki uczestnictwa stanowią integralną część umowy zarezerwowania pobytu w hotelu za pośrednictwem partnera hotelu, zwanej dalej usługą. Oferta określa cenę zakwaterowania, położenie, rodzaj i kategorie obiektu zakwaterowania, liczbę i rodzaj posiłków. Katalogi, foldery, broszury, strona internetowa www.BulgariaOnline.pl i inne materiały informacyjne lub reklamowe partnera lub Agenta nie stanowią elementu Umowy lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do rokowań w sprawie zawarcia Umowy, chyba, że co innego wyraźnie wynika z ich treści.

 

 1. Stronami umowy są partner hotelu oraz Uczestnik. Uczestnikiem jest osoba zamawiająca usługę i podpisująca druk Umowy oraz inne osoby wpisane w Umowie przez osobę zgłaszającą. Umowa o świadczenie usług turystycznych wchodzi w życie z chwilą podpisania ją przez obu ze stron i wpłacenie zaliczki na konto partnera hotelu.

 

 1. Równocześnie z podpisaniem przez Uczestnika druku Umowy, lub w przypadku rezerwacji pisemnych i telefonicznych w ciągu 24 godzin, Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości minimum 30% ceny rezerwowanego obiektu. Uczestnik zobowiązany jest do uzupełnienia wpłaty do pełnej ceny najpóźniej na 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Chyba że wprowadzono innego rodzaju wpłaty z tytułu oferty promocyjnej typu first moment. Cena zakwaterowania jest wyrażona w EUR według kursu średniego PLN do EURO w NBP i jest przyjęty kurs 4,45 zł z 1 EURO
 2. W przypadku podpisania Umowy w terminie 30 dni i krótszym, przed rozpoczęciem imprezy Uczestnik zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty za imprezę.

 

 1. Partner po otrzymaniu podpisanej przez Uczestnika Umowy zastrzega sobie prawo potwierdzenia, zmiany lub anulowania rezerwacji (odstąpienia od umowy za natychmiastowym zwrotem wpłaconych kwot, ale bez odszkodowania) w terminie dwóch następnych dni roboczych, co wynika z konieczności potwierdzenia niektórych zamówionych świadczeń przez kontrahentów.

 

 1. Po sprzedaniu wszystkich miejsc w hotelu partner może przyjmować dalsze zgłoszenia zainteresowanych Uczestników na listę rezerwową. Udział tych osób na listę rezerwową może nastąpić tylko w przypadku potwierdzenia rezerwacji przez partnera hotelu.

 

 1. Niedokonanej w ustalonym terminie wpłat należności za usługę stanowi rezygnację z imprezy przez Uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie partnera.

 

 1. Partner przed zawarciem Umowy zobowiązuje się do udzielenia Uczestnikowi informacji o przepisach paszportowych i wizowych, a także o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach. Uczestnik jest zobowiązany poinformować partnera o zmianie nazwiska, adresu, wymianie paszportu. Informacje winny być przekazane niezwłocznie do partnera najpóźniej na 7 dni przed wyjazdem. W przypadku braku takiej informacji lub przekazania jej w terminie uniemożliwiającym załatwienie niezbędnych formalności partner nie ponosi odpowiedzialności za skutki z tego wynikłe.

 

 

 1. 10. Partner zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji i nie wykonania usługi jeżeli ich realizacja jest utrudniona lub niebezpieczna z niezależnych od partnera powodów i okoliczności (decyzje władz państwowych, zamieszki, strajki, działanie siły wyższej itp.).

 

 1. 11. Ceny usługi nie obejmują opłat paszportowych, wizowych, bankowych, celnych, dojazdu z miejsca zamieszkania na miejsce zakwaterowania i z powrotem oraz usług indywidualnie zamawianych podczas pobytu za granicą, jak wycieczki lokalne (fakultatywne), serwis hotelowy, opłaty za rozmowy telefoniczne, bagażowe itp.
 2. 12. W przypadku wykupienia przez partnera imprezy organizowanej przez innego organizatora obowiązują warunki uczestnictwa odpowiednie dla danego organizatora, doręczone Uczestnikowi, które stanowią załącznik do Umowy.

 

II. Rezygnacja z usługi

 

 1. Uczestnik może zrezygnować z zamówionej usługi bez podania przyczyn, składając oświadczenie w formie pisemnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia imprezy. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień wpływu stosownego oświadczenia lub dzień następujący po dniu, w którym Uczestnik nie wykona czynności określonej umową takiej jak na przykład uzupełnienie wpłaty do pełnej ceny za usługę.

 

 

 1. W przypadkach rezygnacji przez Uczestnika z usługi z przyczyn nie leżących po stronie partnera,

Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez partnera wydatków związanych z jego rezerwacji i zamówionej w hotelu usług, których zryczałtowana wysokość, ustalona w oparciu o standardowe koszty rezygnacji, zależy od terminu rezygnacji i wynosi:

- przy rezygnacji powyżej 30 dni przed rozpoczęciem pobytu do 10% ceny rezerwacji.

- przy rezygnacji między 30 a dniem rozpoczęciem pobytu do 30% ceny rezerwacji.

W przypadku istnienia znaczącej różnicy pomiędzy kosztami rzeczywiście poniesionymi przez partnera a wymienionymi powyżej zryczałtowanymi kosztami, kwota ryczałtu może ulec zmniejszeniu.

 

 1. Uczestnik ma prawo przenieść na osobę spełniającą warunki umowy wszystkie prawa z tytułu zawartej umowy, pod warunkiem, że osoba ta przejmie jednocześnie wszystkie wynikające z niej obowiązki. Uczestnik zobowiązany jest powiadomić partnera o cesji praw i obowiązków nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem pobytu. W takim przypadku partner nie obciąży Uczestnika kosztami rezygnacji, za wyjątkiem uzasadnionej opłaty manipulacyjnej, obejmującej rzeczywiste koszty obciążające partnera, nie wyższej wszakże niż 25 EUR za każdą zmianę.

 

 1. Za nie uiszczoną część ceny usługi turystycznej oraz koszty poniesione przez partnera w wyniku zmiany uczestnika, Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

 

III. Realizacja umowy

 1. W trakcie trwania pobytu Uczestnik winien posiadać aktualnie obowiązujące dokumenty upoważniające do przekroczenia granic krajów objętych programem imprezy.

 

 1. Przy wyjeździe transportem organizowanym przez Uczestnika we własnym zakresie, wydanie voucheru/skierowania na odbiór świadczeń nastąpi w terminie określonym przy zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż po wpłaceniu przez uczestnika pełnej należności za usługę.

 

 1. Partner jest odpowiedzialne za wykonania usługi zgodnie z programem oraz za umówioną jakość świadczeń. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać w momencie zaistnienia sytuacji będącej źródłem reklamacji na piśmie do rezydenta partnera lub do wskazanego na voucherze przedstawiciela partnera za granicą, bądź e-mailem na adres partnera, który dołoży wszelkich starań, aby usunąć przyczyny zasadnej reklamacji, w tym w miarę możliwości poprzez zapewnienie Uczestnikowi świadczeń zastępczych.

 

 1. Partner jest zobowiązany do dokonania zwrotu Uczestnikowi wartości niezrealizowanych świadczeń lub różnicy wartości między świadczeniami określonymi w umowie, a świadczeniami zastępczymi w przypadku, gdy Uczestnik nie otrzyma świadczeń zastępczych o tej samej lub wyższej wartości. Otrzymanie przez Uczestnika świadczeń zastępczych o wyższej wartości nie zobowiązuje Uczestnika do pokrycia różnicy wartości na rzecz partnera, z wyjątkiem przypadku, kiedy świadczenia zastępcze o wyższej wartości zostały Uczestnikowi wydane na jego żądanie.

 

 1. W przypadku niewykonania lub nieodpowiedniego zrealizowania umowy przez partnera, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje te winny mieć formę pisemną, zawierać uzasadnienie oraz kopię dokumentu podróży. Reklamacje powinny być dostarczone za pośrednictwem poczty, listem poleconym na adres korespondencyjny partnera. A partner zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia Uczestnikowi odpowiedzi w formie pisemnej najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

 1. Partner ma obowiązek dokonania zwrotu wymaganych części lub całości wpłat za usługę lub innych uzasadnionych roszczeń najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rezygnacji Uczestnika lub od daty uznania reklamacji.

 

 1. Klienta wykupujący usługę u partnera nie ma ubezpieczenie od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków podczas trwania pobytu. Takie ubezpieczenie jest wykupywane we własnym zakresie.

 

 1. Podczas pobytu w hotelu partner nie bierze na siebie odpowiedzialności za:

a)  wady lub niewykonanie świadczeń przez miejscowych usługodawców, z którymi uczestnik zawarł bezpośrednio umowy na organizacje wycieczek lokalnych i imprez fakultatywnych, wynajem samochodów itp.

b)  szkody poniesione przez Uczestnika wskutek udziału w grach sportowych i innych imprezach organizowanych w trakcie pobytu, w których Uczestnik wziął udział z własnej woli

c)  opóźnienia spowodowane warunkami atmosferycznymi, strajkami lub z winy przewoźnika,

d)  zgubiony bądź uszkodzony bagaż przez przewoźnika.

 

Tez Tour Bulgaria Ltd.
1301 Sofia, bul. Maria Luiza 9-11, Et 0,3
тел. +359 89 33 29 776
zezwolenie na prowadzenie działalności organizator wycieczek № PKK - 01-6068 / 27. 02. 2008

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w twojej przeglądarce. Więcej informację
Zrozumiałem